Picture

تست هوش: حاصلضرب و نتایج خاص

تعدادی معادله داده شده است. با توجه به منطق موجود در این حاصلضرب ها، علامت سوال را تعیین کنید.

 • 90
 • 3.27
 • 446
 • 51278
 • ۷ آذر ۹۴
Picture

تست هوش: مسیر مجهول

یک مربع شامل 36 عدد داریم که رگه ای از این اعداد، گم شده اند

 • 8
 • 3.32
 • 28
 • 5942
 • ۳ آذر ۹۴
Picture

تست هوش: رعایت منطق در کاشیکاری

باز هم کاشیکاری و باز هم رعایت منطقی خاص در تکمیل آن.

 • 10
 • 4
 • 25
 • 4396
 • ۲۸ آبان ۹۴
Picture

تست هوش: قطعات مکمل

چند قطعه داریم که دو تا از آنها همدیگر را کامل می کنند.

 • 12
 • 3.03
 • 31
 • 5115
 • ۱۹ آبان ۹۴
Picture

تست هوش: تست دومینو (شماره 4)

می خواهیم با توجه به منطق چیدمان قطعات دومینو، گزینه صحیح را بیابیم.

 • 7
 • 3.54
 • 41
 • 5709
 • ۱۴ آبان ۹۴
Picture

تست هوش: دایره های علامت گذاری شده!

تعدادی دایره مرتبط با هم داریم که هریک با شامل خطوطی هستند.

 • 9
 • 4.04
 • 28
 • 6383
 • ۷ آبان ۹۴
Picture

تست هوش: پنج ضلعی بعدی

تعدادی پنج ضلعی داریم که شکل روی آنها در حال تغییر است

 • 6
 • 4.43
 • 7
 • 4891
 • ۲ آبان ۹۴
Picture

تست هوش: باز هم کاشیکاری منطقی!

روی یک دیوار را با تعدادی کاشی می خواهیم بپوشانیم که ارتباطی منطقی بین آنها برقرار است.

 • 5
 • 4.67
 • 9
 • 4084
 • ۲۷ مهر ۹۴
Picture

تست هوش: کاشیکاری منطقی!

روی یک دیوار را با 9 کاشی می خواهیم بپوشانیم که ارتباطی منطقی بین آنها برقرار است.

 • 4
 • 4.14
 • 29
 • 4903
 • ۲۱ مهر ۹۴
Picture

تست هوش: یکی را حذف کنید.

هفت عدد شش ضلعی داریم و می خواهیم یکی از آنها را حذف کنیم.

 • 7
 • 3.52
 • 27
 • 6542
 • ۱۷ مهر ۹۴